HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

W dniu 03 kwietnia nasi druhowie brali udzia? w warsztatach po?arniczych z zakresu zwalczania po?arw wewn?trznych, ktre

odby?y si? w stra?nicy OSP Dzi?r???no.

Podczas ?wicze? omawiane by?y miedzy innymi takie rzeczy jak:

-Taktyka dzia?a? ga?niczych podczas po?arw wewn?trznych

-Operowanie pr?dami ga?niczymi

-Zjawiska po?arowe

-Wentylacja nadci?nieniowa

Podczas warsztatw mieli?my tak?e mo?liwo?? obejrzenia sprz?tu jakim dysponuje sklep strefa 998.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W sobot? dnia 19 marca o godzinie 18:00 odby?o si? Walne

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP w ?ukowie, na ktrym omwiono dzia?alno??

jednostki za rok 2015 oraz przedstawiono plany na rok 2016.

Na zebraniu wybrano nowy Zarz?d i Komisj? Rewizyjn? OSP. w sk?adzie:

prezes - Dawid Drewa

wiceprezes - Piotr Go??bek

naczelnik - Ryszard Mehring

zast?pca naczelnika - Zbigniew Wenta

zast?pca naczelnika - Bart?omiej Rzepka

sekretarz - Miros?aw Go??bek

skarbnik - Magdalena Go??bek

kronikarz - Micha? Litzbarski

gospodarz - Jerzy Hinz

cz?onek - Witold Dargacz

cz?onek - Brunon Hinz

Sk?ad komisji rewizyjnej:

przewodnicz?cy - Wojciech Szreder

sekretarz - Ryszard Hildebrand

cz?onek - Kazimierz Lis


Nasza jednostka w roku 2015 bra?a udzia? w 223 zdarzeniach.

-Z czego do po?arw wyje?d?ali?my 46 razy

-Do miejscowych zagro?e? 172

-A do alarmw fa?szywych 5

Warto te? doda?, ?e nasza jednostka podczas ubieg?orocznej Inspekcji

Gotowo?ci Operacyjnej OSP otrzyma?a maksymaln? liczb? punktw (50/50) co da?o ocen? bardzo dobr?.

 

Page 5 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320