Home
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

OSP ?ukowo

     

Pom? ratowa? ?ycie

Tylko na pocz?tku tego roku stra?acy z OSP w ?ukowie wielokrotnie interweniowali w sytuacjach zagro?enia ratuj?c ?ycie i domostwa mieszka?cw naszej gminy. Pomagaj?c inwestujesz rwnie? we w?asne bezpiecze?stwo!

To nic nie kosztuje darczy?c?

Odpisuj?c 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy poda? pe?n? nazw? Zwi?zku i nr w Krajowym Rejestrze S?dowym tj. Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Konieczne jest rwnie? wpisanie w rubryce: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE, cel szczeg?owy 1%, tj. wpisanie nazwy OSP oraz jej dok?adnego adresu. Na podstawie powy?szych informacji urz?d skarbowy przeleje pieni?dze do OSP ?ukowo oraz przeka?e informacje, ?e s? to pieni?dze skierowane dla wskazanej jednostki.

Przyk?adowy wzr deklaracji dotycz?cej wniosku:

KRS2

Poprzez zaznaczenie kwadratu w poz. 129 podatnik mo?e wyrazi? zgod? na przekazanie dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?ukowie swoich danych tj, imienia, nazwiska , adresu oraz wysoko?ci kwoty z poz. 126.

Znajd? nas na Facebook!

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320